Tijdlijn nieuw subsidiestelsel

overig,Theatermaker — simber op 5 januari 2009 om 12:06 uur
tags: ,

27 mei 2003
Medy van der Laan treedt aan als staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (belast met cultuur en media) in het kabinet Balkenende II.

4 september 2003
Staatssecretaris Van der Laan spreekt de State of the Union uit ter gelegenheid van de opening van Het Theaterfestival. Zij noemt het vierjaarlijkse proces rond de Cultuurnota ‘een procedure waarin de zon nooit onder gaat’ en belooft een eenvoudiger subsidiesysteem.

September 2005
Staatssecretaris Van der Laan presenteert de nota Verschil maken; Herijking Cultuurnotasystematiek. Hierin zet zij de belangrijkste eigenschappen van het nieuwe stelsel uiteen: driedeling in gesubsidieerde instellingen bestaande uit langjarigen, vierjarigen (samen de zogenoemde Basisinfrastructuur) en de rest naar de fondsen. Overheid betrokken waar nodig, op afstand waar mogelijk; scheiding van cultuurbeleid en subsidiebesluiten.

28 november 2005
De Tweede Kamer bespreekt Verschil Maken en eist meer duidelijkheid voordat de nota wordt goedgekeurd. De Kamer wil bij de langjarigen behalve de orkesten ook ruimte voor grote dans- en toneelgezelschappen; het Arts-Council model moet worden onderzocht; het Fonds Scheppende Toonkunst (FST) mag onderzoeken of er een andere toekomst is dan fuseren met het FAPK.

5 december 2005

Op verzoek van de Tweede Kamer worden de grote dansinstellingen Het Nationale Ballet en het Nederlands Danstheater opgenomen als langjarige instellingen.

Februari 2006
Interview met Jan Post in TM: ‘Wij [de gesubsidieerde theatergezelschappen] zaten zo’n acht jaar geleden nog op dertig procent podiumbezetting, nu zitten we op vijftien procent, bij ongewijzigd beleid gaan we door naar vijf procent. (…) We hebben te weinig een crisisgevoel. Een deel van de familie [de VNT] voelt die crisis en spreekt die ook uit, maar een ander deel kijkt weg, wil die crisis niet zien. (…) Dus zullen we de crisis moeten versnellen om haar te overwinnen.’ Eerste vermelding van de crisis.

Februari 2006
Het FAPK, VNT, VNME, DOD en de VSCD roepen samen de Commissie d’Ancona in het leven. De commissie heeft als opdracht: ‘Wat moet er veranderen aan het Rijksbeleid om de positie van de gesubsidieerde podiumkunsten voor de bevolking te versterken.’ Directe aanleiding voor het onderzoek is het afnemend aandeel van het rijksgesubsidieerde aanbod op de Nederlandse podia.

Voorjaar 2006
Veel discussie over het Arts Council-model, waarin de overheid de hele cultuursubsidiëring overlaat aan één groot fonds, zoals in Groot-Brittannië. John Leerdam wordt vaak genoemd als sterk voorstander van het idee, maar ontkent dit later.

2 juni 2006
Van der Laan stuurt een brief aan de Tweede Kamer met een nadere uitwerking van Verschil maken, vooral op het gebied van het interbestuurlijk overleg en over Verschil maken versus het Arts Council-model. De herziene nota staat bekend als Verschil maken II.

3 juli 2006
Als gevolg van de crisis rond de verblijfsstatus van Ayaan Hirsi Ali treden Medy van der Laan en de twee andere D66-bewindslieden in het kabinet Balkenende II af. Minister Maria van der Hoeven (CDA) van OCW neemt de portefeuille cultuur over.

31 augustus 2006
Ivo van Hove presenteert negen-puntenplan voor het oplossen van de problemen in het theater tijdens zijn State of the Union ter gelegenheid van de opening van TF-1. Officieel begin van de crisis.

September 2006
Rapport van de commissie d’Ancona: UIT! Naar gesubsidieerde podiumkunsten met een nieuw élan. De commissie signaleert mismatch tussen aanbod en afname en versnippering van middelen.

September/oktober 2006
Reacties op de rede van Van Hove: onbegrip, wantrouwen, woede, slecht lezen, alternatieven en opmerkingen dat het allemaal oude koek is.

29 september 2006
Minister Van der Hoeven verzoekt de Raad voor Cultuur invulling te geven aan een nieuwe subsidiesystematiek die de Cultuurnota moet gaan vervangen.

16 oktober 2006
In het Kamerdebat keurt de Tweede Kamer Verschil maken goed. Ook wordt het Arts Council-model officieel begraven.

November 2006
Rapport van de commissie Alons: Naar een fonds voor muziek, dans en theater, blauwdruk voor het nieuwe superfonds, een fusie van het FAPK, FPPM en FST.

6 december 2006
De steden Amsterdam en Rotterdam laten weten niets te zien in de herziening van de cultuurnotasystematiek. Ze vrezen grotere bureaucratie en ontmanteling van de convenanten.

22 februari 2007
Wetenschapper/publicist Ronald Plasterk treedt aan als nieuwe minister van OCW. Hij zal zelf de portefeuille cultuur beheren.

1 maart 2007
De Volkskrant publiceert een rondetafelgesprek met zes theatermannen over de problemen in de sector. Eric de Vroedt noemt Hans Croiset ‘de schaamlap van Van den Ende’. Ronald Klamer (Het Toneel Speelt) keert zich tegen de moderniteit van het moderne theater: ‘Ik vind helemáál niet dat het theater moet meegaan met zijn tijd.’ De crisis gaat mainstream.

Maart 2007
De Raad voor Cultuur presenteert de nota Innoveren, Participeren!, waarin zij adviseert over de inrichting van het nieuwe subsidiestelsel. In deze nota worden de functies vastgesteld, maar geen instellingen aan de functies gekoppeld.

Maart 2007
Serie artikelen over de toneelcrisis in NRC Handelsblad. Jaap Jong (VNT) en Hans Onno van den Berg (VSCD) leggen het nog één keer uit. Jong: ‘Er is te veel complex, onconventioneel theater, toneel voor fijnproevers.’ Van den Berg: ‘De lege zaal heeft altijd gelijk.’

26 maart 2007
Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst van de Raad voor Cultuur in het TIN kondigt Carel Alons de oprichting aan van Het Toneelverbond, een nieuwe belangenvereniging voor instellingen in de Basisinfrastructuur.

23 april 2007
De Tweede Kamer stemt in met de wetswijziging die nodig is om de nieuwe subsidiestructuur mogelijk te maken.

1 mei 2007
Jan Post legt zijn functie neer als voorzitter van de VNT. Officieel om meer tijd te kunnen steken in zijn andere werkzaamheden, maar in een brief aan de leden laat hij blijken verbitterd te zijn over het gebrek aan samenwerking.

22 juni 2007
Minister Plasterk biedt de Tweede Kamer zijn hoofdlijnennotitie cultuurbeleid Kunst van leven aan.

3 september 2007
Minister Plasterk spreekt tijdens de opening van TF de verzamelde theatergoegemeente toe. De verwachtingen zijn hooggespannen, maar de minister houdt een ultrakorte speech met louter algemeenheden. Theatersector is teleurgesteld/gepikeerd/beledigd/woest.

1 november 2007
Oprichting van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+, kortweg NFPK+, informeel Superfonds. In hoog tempo wordt een vierjarige subsidieregeling uit de grond gestampt.

1 februari 2008
Deadline voor subsidieaanvragen voor de Basisinfrastructuur en de vierjarige regeling van het Superfonds. Officieel einde van de crisis, iedereen is haar vergeten.

5 februari 2008
In een brief waarschuwt de Raad voor Cultuur de minister dat het ‘redelijkerwijs niet mogelijk zal zijn binnen het huidige financiële kader te adviseren.’

15 februari 2008
Minister Plasterk vraagt advies aan de Raad voor Cultuur over de binnengekomen subsidieaanvragen.

15 mei 2008
De Raad voor Cultuur presenteert zijn advies Basisinfrastructuur 1.0, met adviezen over de instellingen. De Raad vraagt ruim 26 miljoen extra om de BIS goed te kunnen starten. Bij de overhandiging laat Plasterk direct weten geen extra geld te hebben en draagt hij de Raad op in juni met een aanvullend advies te komen dat wel binnen zijn budget blijft.

30 juni 2008
Het Superfonds stuurt zijn adviezen naar de instellingen die een aanvraag hebben ingediend. Instellingen zijn blij/boos/gelaten. De adviezen liggen al snel op straat. Het Fonds doet tamelijk stevige ingrepen: 40 procent van de bestaande subsidies verdwijnt, 30 procent van de gesubsidieerde instellingen is nieuw, instellingen krijgen gemiddeld ruim 20 procent meer subsidie.

8 juli 2008
De Raad voor Cultuur presenteert het gevraagde aanvullend advies: als extra geld uitblijft, moet alles maar blijven op het niveau van 2006, of iedereen 10 procent inleveren. Stand-off tussen Raad en minister.

31 augustus 2008
Tijdens het Uitmarktdebat laat minister Plasterk doorschemeren dat hij tijdens zijn vakantie een oplossing heeft verzonnen.

16 september 2008
Prinsjesdag: minister Plasterk presenteert zijn subsidieplan voor de komende vier jaar, Kunst van leven. Hij besteedt 14 miljoen extra aan de Basisinfrastructuur en internationaal excellerende instellingen.

18 september 2008
Tijdens de Algemene Beschouwingen neemt de Tweede Kamer een motie aan van PvdA-fractievoorzitter Mariëtte Hamer: er komt nog eens 10 miljoen bij voor de kunsten.

27 oktober 2008
Behandeling Kunst van leven in de Tweede Kamer. Ondanks lobby van instellingen en staatslieden-in-ruste wordt er niet gemorreld aan de samenstelling van de Basisinfrastructuur. Er komt nog een miljoentje bij voor het Superfonds en de sectorinstituten.

1 januari 2009
Het nieuwe cultuurbestel gaat van start.

0 Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.
(c) 2024 Simber | powered by WordPress with Barecity